นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มกราคาม 2561 เพื่อความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน รวมไปถึงผู้มาติดต่องานราชการ