ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี  พ.. ๒๕๒๑  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มีการพัฒนามาโดยตลอด  ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน    หลัง  อาคารประกอบ    หลัง  รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด  ๑๔  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ    ห้อง  ห้องพิเศษต่าง ๆ ได้แก่  ห้องศิลปะ   ห้องพลานามัย   ห้องดนตรี  ห้องนาฏศิลป์            ห้องจริยธรรม     ห้องสมุด  ห้องประชาสัมพันธ์ (โสตทัศนูปกรณ์)  ห้องยุวเกษตรกรและห้องสภานักเรียน 

                   ส่วนห้องสมุดมีขนาด   ๕๔  ตารางเมตร  ( คิดเป็น    ห้องเรียน )  มีหนังสือทั้งหมดประมาณ  

 ๖,๐๐๐  เล่ม  จำแนกเป็น  ๑๐  ประเภท  สถิติการใช้ห้องสมุดของผู้เรียนสูงสุด  เมื่อเดือน ธันวาคม   ๒๕๕๔            คิดเป็นร้อยละ  ๙๒  ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด  ต่ำสุดเมื่อเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔  คิดเป็นร้อยละ  ๕๘  ของผู้เรียนทั้งหมด