สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

๑๐

    สีประจำโรงเรียน   อักษรย่อ   คติธรรม    คำขวัญ    อัตลักษณ์   เอกลักษณ์   ตราประจำโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์


วิชาการก้าวหน้า  พาสังคมก้าวไกล  เทคโนโลยีทันสมัย  พลานามัยสมบูรณ์  เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม

 

 

 

 

 

 


สีประจำโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์  คือ      สี  เขียว เหลือง

สีเขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ในชุมชนและธรรมชาติ

โดยรอบโรงเรียน

สีเหลือง  หมายถึง   ความงอกงามด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ครูและบุคลากร 

อักษรย่อ  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์  คือ  ด.ป.ก.

คติธรรมประจำโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์  คือ   นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา”

หมายถึง    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญของโรงเรียน คือ      

วิชาการก้าวหน้า    พาสังคมก้าวไกล     เทคโนโลยีนำสมัย   พลานามัยสมบูรณ์   เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม

อัตลักษณ์  คือ  การออมทรัพย์ของครู/บุคลากรและนักเรียนภายใต้คำขวัญ “ออมทรัพย์ดี      ชีวีมีสุข”

เอกลักษณ์  คือ  โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง