วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)

 ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์  จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน            มีบุคลากรมืออาชีพ  สร้างสรรค์ผู้เรียนให้ทันเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน     มีคุณธรรม จริยธรรม     และจิตอาสา  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย    ร่วมอนุรักษ์ประเพณี  สิ่งแวดล้อม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี        เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน