วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

     โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ เป็นองค์แห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานความสุจริต มีทักษะชีวิตและสุขภาพพลานามัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำวิถีพอเพียงคู่คุณธรรม พร้อมนำการศึกษาปราชารัฐ