พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ   (MISSION )ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

๑. จัดการศึกษาโดยประสานทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้คลอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมายอย่างทั่วถึงเท่าเทียม  อย่างมีคุณภาพ

๒. พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  สื่อการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       ขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  และส่งเสริม         ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และมีทักษะสากลพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง      อย่างต่อเนื่อง  ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล  และส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์      ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

๕.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย                   และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า  และส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล

๖. ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย  สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๗. มุ่งส่งเสริมครูเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงาน  มีคุณธรรมและเป็นครูมืออาชีพ 

๘. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิต   มีจิตอาสาสำนึกดี  สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้       อย่างมีความสุข

๙. ส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา 

๑๐. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริม  ด้านสุขภาพพลานามัย  สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียด้านดนตรี  กีฬาและศิลปะ

 เป้าประสงค์  (GOAL)

๑.      ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการของโรงเรียนได้รับบริการ

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒.    โรงเรียนมีหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และสื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.      ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม  มีทักษะสากลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๔.     ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่าน รู้จักการค้นคว้า   หาความรู้ด้วยตนเอง          

มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตามหลักของศาสนา  และค่านิยมที่พึงประสงค์   มีสัมมาคารวะ      รู้จักกาลเทศะ  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๕.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  และห่างไกลยาเสพติด
๖.   ผู้เรียนและชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และสิ่งแวดล้อม     

สามารถนำทรัพยากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้  และสถานประกอบการในชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษาให้ก้าวหน้าและยั่งยืน  
๗.โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียน   ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๘.โรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดระบบการเรียนการสอน สะอาด ร่มรื่ น่าดู น่าอยู่  น่าเรียน
๙. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ
๑๐.  โรงเรียนพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีระบบการประกัน

                      คุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล