หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ม.๑

ม.๒

ม.๓

lกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

สังคมศึกษา ศาสนา      และวัฒนธรรม

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ศิลปะ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

การงานอาชีพ               และเทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ภาษาต่างประเทศ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๐๐

๘๐๐

๘๐๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

lกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

          ลูกเสือ-เนตรนารี

๔๐

๔๐

๔๐