คณะผู้บริหาร

นายวิโรจน์ เหลือหลาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา