กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรธิพา จ้อยสาคู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางชุติกาญจน์ จันทร์ศิริ
ครู คศ.2