กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัญญพัชร ดิษฐ์ขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนลินทิพย์ ธราดลพิทักษ์
ครู คศ.2