กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัญญพัชร ดิษฐ์ขุนทด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิริรัตน์ เหลือหลาย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0