กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกัญญพัชร ดิษฐ์ขุนทด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสิริรัตน์ เหลือหลาย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0