กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคณิต บุษยาตรัส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ