กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายคณิต บุษยาตรัส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ