กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปริเยศ จิมพละ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ