กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพิศมัย ทรงบันดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2