กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพิศมัย ทรงบันดิษฐ์
ครู คศ.1

นายนิคม พลอาษา
ครู คศ.2